<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Wanhoop van Ajax

Hoe slecht gaat het met Ajax? Zo slecht dus. Een paar jaar geleden zou een aanmoeding langs te komen, met uitgebreide handleiding hoe een kaartje te kopen ondenkbaar geweest zijn. De Arena zat vol en je mocht dankbaar zijn als je binnen kwam.
Let ook op de gebiedende wijs en het uitroepteken in "Geniet van de wedstrijd!" en de duidelijk met een hele lading Prozac gedrogeerde bal (die oogjes!). Dat is een stille hint. De suppoosten hebben al opdracht gekregen minder streng te fouilleren. Er wordt ook niet gescoord op de foto; de lat is blijkbaar alweer een stukje lager gelegd: het is nu al genieten als Ajax een hoekschop krijgt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:46 a.m.

Ha, vreemd want het zit nog steeds vol. Maar je hebt hier in Mokum wel veel grote billboards met aankondigingen van Ajax - Inter, alsof ze bang zijn dat ze die kaarten aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Was ook wel eens anders.

posted by Blogger OMC on 9:46 a.m.
 5:01 p.m.

zo zeg, met 4-1 de boot in tegen utreg. tijd voor een nieuwe trainer.

posted by Blogger bas on 5:01 p.m.
 9:54 p.m.

Hopelijk is het dan eindelijk afgelopen om beginnende trainers meteen bij een club met zoveel ambities en budget (eh topclub) aan te stellen.

posted by Blogger Ludo on 9:54 p.m.
 10:28 a.m.

Wat Ludo zegt.

posted by Blogger OMC on 10:28 a.m.
 7:57 p.m.

Maar wel Japie Stam nu.

posted by Anonymous Sjoerd on 7:57 p.m.
 11:46 p.m.

Wel een heel grote omslag in het aankoopbeleid. Stam heeft meer fysieke en kopkracht dan Pienaar, De Jong, Galásek en Maxwell bij elkaar. Past hij wel bij Ajax? ;)

posted by Blogger Martijn on 11:46 p.m.
 » Een reactie posten