<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Fout Rekenmodel

Naast zaniken op mijn blog heb ik ook echte actie ondernomen tegen de salarisachteruitgang van mij en mijn collega's. Zo heb ik ook iemand van de vakbond geschreven (waar ik helemaal geen lid van ben, maar wat niet weet, wat niet deert.) Tot mijn verbazing kreeg ik een uitgebreide mail terug. Daaruit de sappigste fragmenten:
Gebleken is dat er in het rekenmodel waarmee de consequenties van nieuwe zorgwet en CAO-afspraken waren doorgerekend ernstige fouten zitten. We hebben moeten concluderen dat diverse groepen meer inkomensschade lijden (3 tot 5 procent netto) dan acceptabel kan worden geacht. Globaal gesproken worden vooral mensen zonder minderjarige kinderen getroffen.
[...]
Zoals gezegd hebben we moeten concluderen dat de tegemoetkomingen voor vele categorieen ontoereikend zijn en wordt daarom het overleg met de andere CAO-partijen heropend. We zullen je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Er is dus nog hoop voor de AIO's. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld voor Ajax. Dat wordt echt nooit meer wat.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:21 p.m.

Onze Tsjechische handrem gaat anders ook weg dus wie weet wordt het volgend seizoen nog wat (echt niet :)

posted by Blogger OMC on 11:21 p.m.
 8:59 a.m.

Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,Wow Gold,Cheap World of Warcraft Gold,cheap wow gold,buy cheap wow gold,real wow gold,sell wow gold, ...Here wow gold of 1000 gold at $68.99-$80.99 ,World Of Warcraft Gold,buy wow gold,sell world of warcraft gold(wow gold),buy euro gold wow Cheap wow gold,cheapest wow gold store ... gw gold buy euro gold wow wow gold--buy cheap wow gold,sell wow gold.welcome to buy cheap wow gold--cheap, easy,wow gold purchasing.World of Warcraft,wow gold Super ...
We can have your wow gold,buy wow gold,wow gold game,gw gold, wow Gold Cheap wow, Cheap wow gold,world of warcraft gold deal,Cheap WOW Gold ...

Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,Wow Gold,Cheap World of Warcraft Gold,wow gold,buy cheap wow gold,real wow gold,sell wow gold, ...
Here wow gold of 1000 gold at $68.99-$80.99,World Of Warcraft Gold,buy wow gold,sell world of warcraft gold(wow gold),buy gold wow lightninghoof instock Cheap wow gold,cheapest wow gold store ...
wow gold--buy cheap wow gold,sell wow gold.welcome to buy cheap wow gold--cheap, easy, wow gold purchasing.World of Warcraft,wow gold Super ...
Wow gold- Gold for buy gold wow lightninghoof instock EU-Server: ...wow Gold EU: starting from 84,99?; 3000 WoW Gold EU: starting from 119,99?. wow Gold- Leveling Services: ...
We can have your wow Gold,buy wow Gold,wow Gold game,wow gold, Cheap wow Gold, Cheap World of Warcraft Gold,world of warcraft gold deal,buy cheap wow gold,Cheap WOW Gold ...

Here wow Gold of 1000 gold at $68.99-$80.99,World Of Warcraft Gold,buy wow Gold,sell world of warcraft gold(wow gold),Cheap wow gold,cheapest World of Warcraft Gold store ...

posted by Anonymous Anoniem on 8:59 a.m.
 » Een reactie posten