<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Consumentenvertrouwen

AMSTERDAM De Nederlandsche Bank heeft haar prognose voor de economische groei verder aangescherpt. President Wellink verwacht dit jaar en volgend jaar een groei van 2,5 procent. Half december was de groei al bijgesteld naar 2 procent.

Aanleiding voor de verdere groei zijn volgens Wellink de bestedingen van de consumenten en een herstel van de arbeidsmarkt.
via


Nou, die verdere bestedingen van consumenten komen niet van mij. Ik ben net 6 à 7% in salaris achteruit gegaan, weet je wel. Ja, daar ben ik nog steeds boos over. Eikel van een Hoogervorst. Ik begin nou zelfs te twijfelen of ik hem niet erger vind dan Verdonk. Verdonk is alleen maar dom, dat kost me geen geld en bovendien kan ze zich er niet uitlullen als ze weer eens iets volkomen absurds heeft voorgesteld. Hoogervorst is veel gladder. Die komt vast met een goed klinkend verhaal waarom dit volkomen rechtvaardig is en zelfs een van de pluspunten van zijn nieuwe zorgstelsel.

Waar gaat dat geld trouwens naar toe? Als ik degene te pakken krijg die met mijn 136,97 de economische groei meent te moeten opvijzelen, dan is diegene nog niet jarig. Het consumentenvertrouwen laten stijgen doe je maar met je eigen geld. (Dit geldt natuurlijk niet als je een arm kindje in Afrika bent. Arme kindjes in Afrika hebben mijn onvoorwaardelijke steun. Dat je niet denkt dat ik een of andere egoïstische klootzak ben die alleen om zichzelf geeft. Ik geef om mezelf én om de arme kindjes in Afrika. Zo rond kerst krijgen ze ook altijd 20 euro van me en ik ben ook van mening dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking best vervijfvoudigd kan worden. Dat kan dan worden betaald door bijvoorbeeld een verhoging van de benzineaccijns of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Voor wat een auto of huis kost kan je heel veel arme kindjes in Afrika redden en dat moeten de auto- en huizenbezitters weten ook. Egoïsten.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:34 a.m.

Je hebt vast wel tijd over tussen labturen en slechte metal luisteren voor een beetje verzekeringshoppen toch? Zou elcheapo al verzekeringen hebben toegevoegd aan hun pulldown menu?

posted by Blogger OMC on 9:34 a.m.
 10:42 a.m.

Het gedeelte dat je kan kiezen is het probleem niet. Dat is 79,nogwat per maand, ongeveer evenveel als het was. Het gaat om het werkgeversdeel. Over de eerste 30.000 euro van je salaris moet je werkgever 6% premie betalen (drie keer raden welke partij die bovengrens van 30.000 heeft bedacht.)

De smerige truc is nu dat dat bedrag geldt als salaris; je betaalt er dus loonbelasting over. Dat komt meer op iets van 50 of 60 euro per maand. Dat hebben ze proberen te compenseren door wat tarieven te verlagen en de door zorgtoeslag. Die krijg je als onder de 25.000 verdient (40.000 samen als je samenwoont.) Op alles wat je boven de 30.000 verdient pak je dus winst door die belastingverlaging (als je een heel goed salaris hebt van 3x modaal schijn je er flink op vooruit te gaan in het nieuwe systeem), verdien je heel weinig krijg je zorgtoeslag. Het AIO-salaris zit precies tussen de 25.000 en 30.000 in.

Nog erger is dat omdat de werkgever nu dat werkgeversdeel moet betalen, de tegemoetkoming ziektekosten is afgeschaft. In de publieke sector was die nou net heel hoog. Voor AIO's 80 euro netto per maand.

Zo kom je dus ergens rond de 140 euro uit. De vrienden van de vakbond hebben voorgesteld dit te compenseren door een loonsverhoging van € 26,- bruto per maand. Als je namelijk als typische vakbondsbestuurder dik boven de 30.000 euro zit en een stel kinderen hebt (gratis meeverzekerd en zo) kom je daarmee namelijk uit.

posted by Blogger Martijn on 10:42 a.m.
 12:43 p.m.

if you can't beat them...

posted by Anonymous clismo on 12:43 p.m.
 » Een reactie posten