<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Top 2005 - Speluh!

Het echte, echte jaarlijstje moest ingeleverd worden voor KindaMuzik. Heb dit er maar van gemaakt:
  1. Death From Above 1979 - You're A Woman, I'm A Machine
  2. Digger & The Pussycats - Watch Yr Back
  3. Taake - ...Doedskvad
  4. Diamond Nights - Popsicle
  5. Witchcraft - Firewood
  6. Maxïmo Park - A Certain Trigger
  7. De Jeugd Van Tegenwoordig - Parels Voor De Zwijnen
  8. Black Belt - First Blood
  9. The Kills - No Wow
  10. The Makers - Everybody Rise!
Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Ik wel. 2005 was dan na rampjaren 2002 en 2003 ook op het persoonlijke vlak een goed jaar.

Hierbij roep ik 2005 tot het jaar van "Speluh!" Waarom zou je drie akkoorden gebruiken als het ook met twee kan? Of een gitaar als alleen bas en drums genoeg is? Of origineel zijn als je ook voort kan bouwen op constructies die zich al vele malen bewezen hebben? Poëtisch doen als meeschreeuwen leuker is?

Het is trouwens ook allemaal goede automuziek. Ik denk dat ik in 2006 maar eens mijn rijbewijs ga halen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:14 p.m.

Altijd fijn om te horen dat iemand een goed jaar heeft gehad :-)

Mijn favoriete muziekjes komen op het conto van Kayne West, Franz Ferdinand en Nada Surf.

posted by Anonymous Frank on 4:14 p.m.
 » Een reactie posten