<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Via Earth naar Techno?

Ik heb techno altijd leuke muziek gevonden... om op te dansen. Thuis draaien heb ik wel geprobeerd, maar daar werd het toch saai. Dan wil ik toch liedjes horen.

Maar met Earth, Khanate en sunn0))) is er de laatste tijd toch een hoop abstracte muziek de huiskamer binnengeslopen. Alhoewel ook dat live beter werkt, luister ik er wel regelmatig naar. Nu zit in de 3voor12 Luisterpaal een technoalbum van Collabs 3000, een samenwerkingsproject van Speedy J en Chris Liebling. En verdomd, ik kan het ineens ook als luistermuziek waarderen. Het ding heet nog Metalism ook.

Nou zal er ook een lijntje lopen van die DFA remixen van de Blues Explosion naar deze stap, maar ik denk toch dat Dylan Carlsson de hoofdschuldige is. Terwijl de goede man waarschijnlijk helemaal niks met techno heeft.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:56 p.m.

hij heeft wel iets met lamonte young, maar dat is natuurlijk wel heel ver gezocht :-)

posted by Blogger Vincent Romain on 9:56 p.m.
 10:04 p.m.

Eerste keer dat ik bewust Earth hoorde was op de Autechre ATP compilatie en toen viel het me niet eens op dat het een rockband was. :) Heel gek is het dus niet.

posted by Blogger OMC on 10:04 p.m.
 10:47 p.m.

misschien moet je richie hawtin of plastikman ook eens proberen. ik vind de nieuwe hawtin in ieder geval erg verslavend.

posted by Blogger bas on 10:47 p.m.
 10:54 p.m.

zoals ik al zei: richie is echt wel de enige technorevolutionair die we nog over hebben.

posted by Blogger Vincent Romain on 10:54 p.m.
 9:24 a.m.

Amen, ik werk al aan een stuk voor de Substra's. ;)

posted by Blogger OMC on 9:24 a.m.
 » Een reactie posten