<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Wonderen, Wereld en Zo

Beste mijnheer / mevrouw,

Uw bestelling wordt geheel verzonden op 10-11-2005.

De volgende artikelen zijn aan u verzonden:


1 X 817518 - EARTH - HEXMet vriendelijke groet,

NLStore Administratie
http://www.nlstore.nl


Hallelujah!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:53 a.m.

Schoft! Gefeliciteerd. ;)

nou nog effe de puntjes op de i zetten voor mijn ultieme analyse van het vroege werk van Earth voor de Subs.

posted by Blogger OMC on 10:53 a.m.
 9:47 a.m.

jij hebt de vinylversie?

posted by Blogger bas on 9:47 a.m.
 9:53 a.m.

Ja, zie deze post

posted by Blogger Martijn on 9:53 a.m.
 10:20 a.m.

en? hoe bevalt-ie?

posted by Blogger bas on 10:20 a.m.
 1:23 p.m.

Hij is er nog niet...
(Er was iets fout gegaan bij het adres, postcode en plaats omgedraaid of zo. Hij zou eigenlijk vandaag moeten komen.)

posted by Blogger Martijn on 1:23 p.m.
 7:28 p.m.

En inderdaad.

Via de ondoorgrondelijke wegen van NLStore is het nog de doorzichtige versie ook. Ik dacht toch echt dat die alleen via de Southern Lord mailorder te koop was en de zwarte naar de distro's gingen.

Eerste oordeel is positief. Ik hou wel van die country noir sound. Maar goed, Earth heeft tijd nodig voor een goed oordeel.

posted by Blogger Martijn on 7:28 p.m.
 » Een reactie posten