<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Slordig

Moet toch eens wat netter worden. Dat mijn huis een ranzige zwijnenstal is kan me zelf eigenlijk niet zo veel schelen, maar mijn gewoonte cd's onbeschermd rond te laten slingeren in de huiskamer is ...Doedskvad nu fataal geworden. Krasjes op de bedrukte kant, door de reflecterende laag heen.

Dat kan natuurlijk niet. Meteen opnieuw besteld, met zijn twee voorgangers erbij. Hellnorsk svartmetal!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:50 p.m.

Ik kan me nog die goede oude tijd herinneren dat je cd's heilig waren.

posted by Anonymous Sjoerd on 10:50 p.m.
 10:52 p.m.

dat krijg je als je spinvis dist ;-)

posted by Blogger rizzx on 10:52 p.m.
 » Een reactie posten