<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het is buitengewoon betreurenswaardig...

Het zat er al een tijdje aan te komen en het is nu ook gebeurd: ik ben nu officieel een Verzuurde Oude Zeikerd. Ik heb namelijk een ingezonden brief gestuurd naar de NRC. Maar het was voor het goede doel: columnisten aldaar menen namelijk stukjes te kunnen schrijven gebaseerd op racistische propaganda. Hier is mijn brief (of liever gezegd: mail):

De Reizende Commentator en The Bell Curve

Het is buitengewoon betreurenswaardig dat Maarten Huygen zich voor zijn Reizende Commentator column van vandaag voor een groot deel baseert op The Bell Curve van Richard Herrnstein en Charles Murray. Vele commentatoren met verstand van zaken hebben immers in de loop der jaren aangetoond dat dit boek een pseudo-wetenschappelijk prutswerkje is met een (niet al te goed) verborgen racistische agenda (zie bijvoorbeeld http://www.slate.com/id/2128199/ of http://www.mdcbowen.org/p2/rm/sciam1.htm en de referenties daarin.)
Huygen brengt zich hiermee in een bijzonder lastig pakket, want hij is óf niet op de hoogte van de controversialiteit van het boek, wat gezien de ruime media-aandacht hiervoor (ook in Nederland) niet pleit voor zijn geschiktheid als commentator óf hij is wel op de hoogte, wat betekent dat hij willens en wetens citeert uit een boek waarvan hij weet dat het racistisch is.Het laatste zou natuurlijk onvergeeflijk zijn.

Groeten,
Martijn ter Haar


Eens kijken wat er gebeurt. Waarschijnlijk niks. Het "het is buitengewoon betreurenswaardig" is om niet te veel uit de toon te vallen bij de rest van de ingezonden brieven in het NRC. Eigenlijk had ik ook om er helemaal bij te horen ook nog moeten ondertekenen met "Hoogachtend, drs. W.M. ter Haar, biochemicus", maar dat was me toch nog een stap te ver.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:33 p.m.

Ai, lastig 'parket' natuurlijk. dat krijg je als je je erren inslikt ;)
Zijn het taalnazi's bij de NRC, zodat ie nu niet geplaatst wordt?

posted by Blogger Koen on 5:33 p.m.
 10:03 a.m.

Geachte heer/mevrouw,

Helaas moeten wij u mededelen dat wij uw ingezonden brief niet zullen plaatsen. NRC Handelsblad ontvangt dagelijks zoveel brieven dat we ze onmogelijk allemaal kunnen opnemen. Selectie is dus noodzakelijk. De keuze is (dit keer) op andere brieven gevallen.

Wij hebben ervoor gekozen uw brief ter informatie door te sturen naar de desbetreffende auteur of deelredactie.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.
Met vriendelijke groet,

Redactie Opinie
NRC Handelsblad

Wegens het grote aanbod van artikelen en brieven is de redactie helaas niet in de gelegenheid te corresponderen over deze e-mail.


posted by Blogger Martijn on 10:03 a.m.
 » Een reactie posten