<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

SV Zulte-Waregem uit

Club Brugge verliest uit van SV Zulte-Waregem. Verliezen van een club die SV Zulte-Waregem heet, dat is toch wel de ultieme vernedering.

Gelukkig hoeft Ajax niet tegen SV Zulte-Waregem.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:07 a.m.

moet je weten dat waregem en zulte aan de gaver liggen. wat is de gaver? een beek.

posted by Blogger Vincent Romain on 3:07 a.m.
 8:07 p.m.

Dus het is slechts een kwestie van tijd voor SV Gaver het levenslicht ziet? Tof! "Vanavond op Sporza: FC Cool - SV Gaver."

posted by Anonymous Clismo on 8:07 p.m.
 10:06 a.m.

ik wacht zelf al jaren op de promotie van sporting erps-kwerps naar de eerste klasse. "sv zulte-waregem - sporting erps-kwerps 3-5. 5 gele kaarten, 2 rode wegens het over en weer beschimpen van elkaars clubnamen."

posted by Blogger luba on 10:06 a.m.
 10:07 a.m.

bespotten, niet beschimpen. of "het beschimpen van elkaars club".

posted by Blogger luba on 10:07 a.m.
 » Een reactie posten