<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Corver had gelijk

In Sporenburg wordt de wedstrijd Duitsland - Frankrijk van het EK uitgebreid geanalyseerd. Nou heb ik dat fragment waarin Schumacher met Battiston botst meerdere keren bekeken en meer dan een ongelukkige botsing tussen een speler en een keeper die op hem afkomt zie ik er niet in. Schumacher is wel snel voor een keeper, wat de botsing zo hard maakt.

Ook meteen wat oude fragmenten van beroemde spelers bekeken. Wat gaat dat allemaal langzaam! Het lijkt wel of ze in slow-motion worden afgespeeld. Uitzonderingen zijn Johan Cruijff, die het van zijn handelingssnelheid moet hebben en Gerd Müller, die wel haast een soort telepathisch concact met de bal moet hebben gehad, want hij was minstens altijd een halve seconde eerder bij de plek waar de bal zou komen dan de anderen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:39 a.m.

inderdaad, zoveel langzamer allemaal. je hoort die deskundigen vaak vergelijkingen maken tussen vroeger (totaalvoetbal) en nu, het elftal van 74, noem het maar op. maar tegenwoordig wordt er veel feller verdedigd, de ruimtes zijn veel kleiner, de tactieken zijn verder ontwikkeld.

posted by Blogger bas on 11:39 a.m.
 8:19 p.m.

Het voetbal was in ieder geval mooier. ;)
Ik denk dat voetballers sneller draven maar de bal circulatie is langzamer (te weinig techniek).

posted by Blogger OMC on 8:19 p.m.
 7:57 p.m.

Niet te weinig techniek, te weinig tijd voor een pass. Wat Bas zegt: er wordt feller verdedigd, met meer kleine overtredinkjes. Dus is er minder tijd voor de pass. Ik denk zelfs dat de afname in de precisie van de passing kleiner is dan de toename in snelheid en agressie.

posted by Blogger Martijn on 7:57 p.m.
 9:39 p.m.

Ik denk zelfs dat de afname in de precisie van de passing kleiner is dan de toename in snelheid en agressie.

hahaha...gesproken als een echte Martijn! Ik hoop dat je hier een goede berekening van hebt. ;)
Zou trouwens wel kunnen kloppen ja. En dan krijg je dus van dat hedendaagse draafvoetbal.

posted by Blogger OMC on 9:39 p.m.
 10:09 p.m.

Geen berekening, maar als het technischere, maar tragere voetbal beter zou zijn dan het hedendaagse snellere, fellere, maar ook wat slorderige voetbal zou je als team heel ver kunnen komen door op die stijl terug te grijpen. Ik kan alleen AZ verzinnen.

(Iets anders is dat we er nu van uitgaan dat het voetbal sneller, maar slordiger is. Dat moet je eigenlijk eerst tellen. Kan best dat het dan helemaal niet waar blijkt, maar vertekend is omdat je je bijvoorbeeld alleen de wedstrijden met heel mooi voetbal blijft herinneren.)

posted by Blogger Martijn on 10:09 p.m.
 9:55 a.m.

Dat laatste is zeker waar, vroeger werd er natuurlijk ook slecht gevoetbalt.

Mmm, AZ als bewakers van de vlam van het Ware Voetbal. Interessant.

posted by Blogger OMC on 9:55 a.m.
 » Een reactie posten