<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Levende Doden in Korte Broeken en Witte Sokken

Die nieuwe Obituary plaat is dus behoorlijk retro. Het ding het niet voor niets Frozen in Time. Bij de video voor 'Insane' moest ik helemaal een traantje wegpikken. Zo low budget zie je ze niet vaak meer.

Maar bij het bekijken van de video overviel me toch het gevoel dat er iets niet klopte. Al vrij snel wist ik het: de leden van Obituary dragen lange broeken in de video. Terwijl het toch een kenmerk van de Floridiaanse death metal was dat de leden zich beschermden tegen de plaatselijke klamme hitte en de daarmee gepaard gaande plakkerige zak door van die badstoffen korte broeken te dragen, ook wel bekend als 'sweatpants'. Favoriete accessoire hierbij waren witte sportsokken. De bekendste bands hadden vanzelfsprekend sweatpants met het eigen onleesbare logo er op. Dit tot grote hilariteit en ergernis van old school thrashers uit met name Duitsland die zweerden bij kogelriemen en leer.

Gelukkig vond ik op de Obituary site deze recente foto:

En zo werd de orde in het heelal hersteld.
(Ze zitten trouwens wel onwijs lekker, weet ik als destijds met de mode meegaande fan.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:10 p.m.

mijn god, de tijd heeft echt helemaal stilgestaan hier! geweldig, die mp3 van 'insane', ik ga snel het album zoeken. 'slowly we rot' was mijn eerste cd ooit.

posted by Blogger bas on 1:10 p.m.
 » Een reactie posten