<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Twee Citaten

To my knowledge, Scarlett Johansson is not genetically engineered, although I've come to think that every home should have one.
- David Edelstein recenseert de nieuwe Michael Bay blockbuster, de genetische manipulatie thriller The Island in Slate.

Kijk, ik wil niet als een smerige pik klinken, maar hij was vooral het laatste jaar niet vooruit te branden. Een ongestelde Minardi was er niks bij.
- Gorerotted-lid Wilson ligt het ontslag van een medebandlid toe in Aardschok.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:50 a.m.

2 x hehehe!

Alweer een film met Scarlet Johannson!? Ik kan het niet meer bijhouden.

posted by Blogger Ludo on 9:50 a.m.
 » Een reactie posten