<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Op de Draaitafel

Blues Explosion - Mars, Arizona (DFA Remix)
Ik heb weinig idolen, maar Jon Spencer is er één van. Het concert met André Williams in het voorprogramma zal me altijd bijblijven. De laatste paar keer was de fut er alleen een beetje uit. Echt slecht was het niet - de Blues Explosion is en blijft een superstrakke groovemachine - maar het is altijd pijnlijker genialiteit te zien verwateren dan objectief gezien misschien nog veel slechtere ploeteraars hun best te zien doen.
Maar in het Paard - zoals gebruikelijk niet al te best gevuld - was ineens het heilige vuur er weer wel. De hoop die het sterke Damage had gegeven werd daarmee waarheid. Nog beter werd het toen ik de bij het concert gekochte 12" met de DFA-remix van 'Mars, Arizona' opzette. Dik tien minuten op niveau 'Yeah'!

Skambankt - Skambankt
Verrassing op Roskilde. Noorse ramrock die rock-'n-rollfascisme (zwarte overhemden en petten, spiegelende zonnebrillen, versterkmuren) koppelt aan ultralinkse teksten om keihard mee te schreeuwen.
MP3: 'Me Sa Nei'

Rocket Science - Eternal Holiday
Hierover probeer ik mijn eigen hypeje te ontketenen door termen te laten vallen als 'de ideale kruising tussen The Kills en The Faint, maar het lukt nog niet erg. Jammer, want het is een leuke plaat. Wat ik er vooral goed aan vind is dat er zo lekker ongenegeerd vanaf straalt "wij gaan hiermee lekker geld verdienen." Net de echte Duran Duran.

Het hele album is hier te streamen.

Verder:
Dead Raven Choir - Sturmfuckinglieder EP (MP3: 'First We Take Manhattan')
Digger & the Pussycats - Watch Yr Back (MP3: 'Coming to Get You (You Drive Like a Cunt')
Juliette & the Licks - You're Speaking My Language
Bloc Party - Silent Alarm
Blackfire Revelation - Guns and Gold on 51 EP
(MP3: 'Battle Hymn')
Obituary - Frozen in Time (MP3: 'Insane')
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten