<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

WHC - Ajax 3:4


En alleen omdat Boukhari scoort in de laatste minuut. Terwijl Blind de gebruikelijke bezweringsformules uitspreekt ("Ik denk dat WHC voor hun doen een goede wedstrijd speelde. Op basis van het aantal kansen had het 8-3 voor ons moeten zijn."), eet in Sporenburg iemand zijn op het laatste moment toch nog aangeschafte seizoenkaart op.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:39 a.m.

hahaha...ik hem nog niet binnen. Ach, ik ben heel rustig, geleegd, geen enkele verwachting. Bovendien Harry is net terug van vakantie. ;)

posted by Blogger OMC on 9:39 a.m.
 11:26 a.m.

ja precies. wacht tot Harry warmdraait verdomme dan zullen de doelpunten vallen als rijpe appels!

posted by Blogger Ludo on 11:26 a.m.
 11:39 a.m.

Ik wacht rustig af. Ik ga er van uit dat PSV niet alleen punten kan verzamelen door die twee Braziliaanse giganten achterin. Feyenoord is sowieso niet serieus te nemen. Misschien dat Herr Louis opeens met een geoliede machine over de Nederlandse velden raast maar vooralsnog denk ik dat we "gewoon" kampioen worden.

posted by Blogger OMC on 11:39 a.m.
 2:40 p.m.

zou logisch zijn, voor mijn gevoel is het al jaren om en om feest.

posted by Blogger Ludo on 2:40 p.m.
 » Een reactie posten