<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Goodbye Lance!


Eindelijk zijn we van hem af. Perfectie is zó saai.
Het vervelende is nu dat als volgend jaar Ullrich of Basso wint je meteen denkt: "Armstrong had gehakt van ze gemaakt."
Daarom kan maar het beste een nieuwe winnen. Zabriskie of Valverde of zo.

(Oh, en de computer was stuk. Vandaar de rust aan het blogfront.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:29 p.m.

En toch duurden 7 Lance-jaren voor mijn gevoel een stuk korter dan de 5 Indurain-jaren. Maar ja, blij dat ze voorbij zijn

(zonder nadenken tik ik in het eerste geval de voornaam, zie ik. zal wel door die vervloekte Smeets komen. god wat verlang ik naar een "Goodbye Mart!" :-)).

posted by Blogger willem on 9:29 p.m.
 9:30 p.m.

hmhm. het blijft onbevredigend vind je niet? Armstrong had een keer moeten verliezen, klaar uit.

Maar godzijdank probeert gaat ie niet voor 8... want tsja als je 8 keer hebt gewonnen zou je wel gek zijn om niet voor de 10 te gaan.

matige Tour, maar gelukkig met die hartverscheurende tijdrit van Rasmussen op het eind. Dat had wel wat.

posted by Blogger Ludo on 9:30 p.m.
 9:33 p.m.

in een van die Indurain jaren.. waarschijnlijk '93 (ik was 8..) speelde ik met Ma en Pa een tourpooltje. Inzet waren stuivers en dubbeltjes. Mijn moeder prikte elke dag maar een renner of pikte een naam die haar toevallig opviel.. Zij verwierf toen een grote status door uit het niets Jaskula te kiezen (die TOT dat moment anoniem was..)

:D

posted by Blogger Ludo on 9:33 p.m.
 4:44 p.m.

bandwidth theft is a real bugger when they take the image away

posted by Anonymous Anoniem on 4:44 p.m.
 6:31 p.m.

With those 30 visitors a day on this blog I'm surprised you noticed...
I'll find a myself new Lance.

posted by Blogger Martijn on 6:31 p.m.
 » Een reactie posten