<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Veil de Functie

Eigenlijk is het simpel, of tenminste: dat zou het moeten zijn. Immers, heel veel mensen willen wel een dik betaalde topfunctie bij een of andere bedrijf, maar daar zijn er maar heel weinig van. Dus zou je heel goedkoop iemand moeten kunnen krijgen.

Dat de grootverdieners daarbij zelf beweren dat wat ze doen heel moeilijk is moet je daarbij natuurlijk negeren, dat is uiterst doorzichtige prijsopdrijving. Kijk maar naar ministers (toch vergelijkbaar qua zwaarte), die komen uit de meest vreemde uithoeken van de maatschappij aanwaaien. En sommigen blijken heel goed. Andere heel slecht, maar dan nog valt de schade meestal mee. Zo had achtereenvolgens een voormalig reisbureaumedewerkster annex secretaresse en een lerares de leiding geven over de infrastructuur van het Koninkrijk der Nederlanden geen nadeliger gevolgen dan een te dure, maar wel met vele fraaie tunnels uitgeruste, spoorlijn.

Voortaan worden topfuncties bij het bedrijfsleven dus gewoon geveild. Degene die blijk heeft gegeven van geschiktheid voor de baan (bijvoorbeeld door met een gezin in een volgepakte kleine gezinsauto naar Zuid-Europa op vakantie te gaan en daar zonder dat er doden zijn gevallen op tijd aan te komen) en het voor het minste geld wil doen krijgt de leasebak met chauffeur en het kantoor met eigen met Italiaans marmer beklede w.c.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten