<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Lo-flo shower heads

Het NIBUD meldt dat huishoudens makkelijk € 400,- per jaar kunnen besparen:
Ook op douchen valt volgens het Nibud goed te bezuinigen. Zeven minuten per dag is genoeg, vindt het instituut. Een paar minuten langer kost elk jaar zeker twintig euro extra. Verder hebben maar weinig mensen een zuinige douchekop.

Zo weet ik nog wel een paar besparingstips:
  • Alleen kraanwater drinken
  • Al je kleren bij Wibra kopen
  • Nooit iemand bellen
  • Of e-mailen
Oftewel: korter douchen is een besparing uit de categorie "zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, maar teveel zuinigheid maakt luizen als kamelen."

Er is nog een fantastische aflevering van Seinfeld waarin de huisbaas zuinige douchekoppen installeert en Kramer, Newman en Seinfeld op de zwarte markt op zoek moeten naar een goede, echte douchekop:

New scene.

Kramer, Newman and a 'salesman' are at the back of a van in an alley.

Salesman: All right, I got everything here. I got the Cyclone F series, Hydra Jet Flow, Stockholm Superstream, you name it.

Jerry: What do you recommend?

Salesman: What are you looking for?

Kramer: Power, man. Power.

Newman: Like Silkwood.

Kramer: That's for radiation.

Newman: That's right.

Kramer (pointing to the largest one): Now, what is this?

Salesman: That's the Commando 450, I don't sell that one. What about thi-

Kramer: Well that's what we want, the Commando 450.

Salesman, Nah, believe me. It's only used in the circus. For elephants.

Newman: We'll pay anything. We've got the (hands a wad of money to Kramer)

What about Jerry?

Kramer: He couldn't handle that, he's delicate.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:45 p.m.

Hahaha, voor het eerst moet ik echt lachen om Seinfeld. Op papier is het grappiger dan op tv.

Met zo'n Commando 450 zou ik al na een minuut douchen als herboren zijn. Heb ik aan 7 minuten per week voldoende :-)

posted by Blogger 11/3 on 1:45 p.m.
 5:12 a.m.

Vermeldenswaardig is ook dat Kramer's coiffuur wegens de lo-flo als een dood pelsdier op zijn hoofd ligt, hem in zijn Kierkegaardiaanse mannelijkheid aantastend ;-)

posted by Blogger Gerard on 5:12 a.m.
 9:33 a.m.

"Low flow? I don't like the sound of that."

7 minuten... na 7 minuten heb ik net die ohzo delicate juiste temperatuur gevonden.

posted by Anonymous sjoerd on 9:33 a.m.
 4:39 a.m.

Hallo Blogger

Do you have a printer? If so, do you want a cartridge For free?
We are giving away free cartridges

So, come get your free cartridge

Regards,

free printer cartridge

posted by Blogger krediet on 4:39 a.m.
 12:28 a.m.

Hallo Blogger ,

Wat een mooi blog heb je hier! Succes ermee!

Groetjes Albert lening
Van Leeuwenhoek Lyceum, Hoofddorp.

posted by Anonymous lening on 12:28 a.m.
 » Een reactie posten