<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Boonen-moeIk krijg nu al heel erg het Armstrong-gevoel bij Tom Boonen. Zo van "heel knap, maar als iemand anders nou eens wint zou het wel zo spannend zijn." En dan wrijven ze op tv ook nog continu zout in de wond door er op te blijven hameren dat Boonen 'pas 24' is en dus nog héél lang zo door kan gaan.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:49 a.m.

jep, hij moet snel zijn sleutelbeen breken.. ;)

ducrot & smeets maar zuchten hoe saai P-R was en ik maar denken hoe anders was het als Leon van Bon geen lekke band had gekregen..
(niet dat ik verwacht dat hij Boonen had kunnen kloppen.. maar een beetje spanning en een Nederlander voorop, zou wel helpen voor de koersbeleving)

posted by Blogger Ludo on 9:49 a.m.
 11:25 a.m.

Hij doet niet mee aan de Gold Race, dat scheelt al. Op de Belg waren ze nog veel erger, daar hadden ze het al over een nieuwe Merckx.

Enfin, met dat vorige Belgische supertalent dat de nieuwe Merckx zou zijn verliep het ook anders. (Hoe zou het met zijn hond zijn?)

posted by Anonymous Martijn Grooten on 11:25 a.m.
 2:32 p.m.

Hij kan vast nog niet met de besten mee de heuveltjes over, maar wat niet is kan helaas nog komen.

En ach, de nieuwe Eddy Merckx, dat roepen ze bij elke Belg op een fiets.

posted by Anonymous sjoerd on 2:32 p.m.
 » Een reactie posten