<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Dynamics of MN1TEL, a Leukaemia-Related Protein and its Fusion Partners MN1 and TEL

Zo, dat hebben we ook weer gehad. De jaarlijkse presentatie voor het instituut is overleefd, zelfs het rondje met lastige vragen (wat dan op zich al weer positief is, want dan hebben ze het in ieder geval gesnapt.)

Voor de nieuwsgierigen: de PowerPoint-presentatie (met - très professionel - filmpje!) staat ook even online.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:13 a.m.

thumbs up.

doodskopjes die rondzweven in outer space.

posted by Blogger Ludo on 10:13 a.m.
 12:21 p.m.

Leuk filmpje hoor :s

Dat groen is wel een beetje onleesbaar op dat wit.

posted by Anonymous sjoerd on 12:21 p.m.
 » Een reactie posten