<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Bondscoachmysterie

Routinier Phillip Cocu: ,,Ik heb niet het idee dat we hier te maken hebben met een trainer die net is begonnen. Alles wordt steeds tot in de details besproken. Bovendien worden achteraf onze wedstrijden met videobeelden ook nog eens uitgebreid geanalyseerd. Dat is zelfs voor mij een heel nieuwe aanpak.''
[...]
Van Basten houdt er ook een individuele benadering op na. Niet alleen in gesprekken. Hij schreef alle spelers ter aanmoediging een brief, af en toe aangevuld met persoonlijke opmerkingen. Zo kreeg Jan Kromkamp een schrijven waarin de bondscoach hem wees op de verbeteringen waar hij als rechtsback aan zou moeten werken.
- NRC, 30 maart

Nou is bondscoach volgens mij een fulltime baan. Als ze niét na afloop van die ene interland in de maand de wedstrijd op video analyseerden en van hun bevindingen daarover kond deden aan de spelers, want deden die andere bondscoaches dan wel de hele dag daar in Zeist?
(Nou schat ik in dat Dick Advocaat een tweevingertyper is die ongeveer 50 aanslagen per minuut haalt, maar ik neem aan dat de KNVB wel secretariële ondersteuning levert.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

6:23 p.m.

Even denkend aan Marco's twee directe voorgangers: hoeveel tijd gaat er zitten in verongelijkt zijn?

posted by Anonymous Martijn Grooten on 6:23 p.m.
 9:36 p.m.

Bedoelt ie nou dat dat bij het Nederlands elftal een nieuwe aanpak is? Volgens mij doen ze bij PSV ook af en toe aan videoband nabeschouwingen.

posted by Anonymous Sjoerdo on 9:36 p.m.
 2:19 a.m.

Hi. Nice Blog. Like soccer? Check this Dutch world championship Soccer Site In Dutch we say wereldkampioenschap 2006

posted by Anonymous wereldkampioenschap 2006 on 2:19 a.m.
 » Een reactie posten