<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Scientist goes Geen Stijl

Bij KindaMuzik vroegen ze mensen voor London Calling. Ik was al op Motel Mozaïque en het Roadburn Festival (verslag), dus ik laat het even gaan. Ik ben er wel een keer geweest voor KM, toen heb ik o.a. Franz Ferdinand en The Darkness gezien (verslag dag 1, verslag dag 2).
En de enige band waarvan ik de muziek kut vind, maar desondanks toch weer naar een concert zou gaan: Joy Zipper. Wat me er aan herinnerde dat er nog geen sexy, doch smaakvolle Tabitha Tindale-foto op dit log staat. Hierbij dan:(Vervelend dat vriendje/bandmaatje Vinnie altijd per sé ook op de foto moet. Of iemand daar op zit te wachten.)

(Deze post is een soort linkdump met een foto van een lekker wijf mooie vrouw erbij. Het begint steeds meer op een Echte Mannenblog als Geen Stijl te lijken.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:32 a.m.

Dank Martijn, mijn ochtend is weer helemaal subliem begonnen. :)

Dat je de muziek niks vindt is je dan bij deze vergeven.

posted by Blogger OMC on 9:32 a.m.
 11:15 p.m.

JOY ZIPPER – the heart set (vertigo) Second album from softly
psychedelic pop duo


ik kreeg een mailtje met oa. deze boodschap, een nieuw JZ album??

posted by Blogger rizzx on 11:15 p.m.
 11:35 p.m.

Eind mei ja, American Whip is toch ook alweer uit 2003. Ben erg benieuwd. (derde album trouwens,lekkere platenmaatschappij ;)

Ah, wat een fijne foto toch weer. De liefhebber checkt ook de hoes van 'Baby I Should Know'.

posted by Blogger OMC on 11:35 p.m.
 9:44 a.m.

Die Vinnie mag er anders ook wezen, hoor!

posted by Blogger Marieke on 9:44 a.m.
 » Een reactie posten