<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verdediging

Wat hebben Ajax, Feyenoord, Real Madrid en Arsenal niet wat Chelsea, PSV, AZ, AC Milan en Juventus wel hebben?

Precies: een goede verdediging (dat is inclusief de keeper.)

Mijn idee is dat net als voor honkbal, waar de werpers altijd winnen van de slagmensen, ook in voetbal de beste verdediging uiteindelijk wint. Daarom geef ik AC Milan nog niet iets meer kans om de Champions League te winnen dan Chelsea (frommeldoelpuntje Shevchenko 20e minuut, AC Milan gaat verdedigen, Mourinho krijgt rood in de 65e, Milan maakt 2-o in blessuretijd.)

Een goede eerste aankoop voor Blind lijkt me dan ook Gentenaar.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:03 p.m.

Zolang Grygera er nog rondloopt en Maxwell het keer op keer nodig vind om speler op de rand van de 16 tegen de achterlijn op de grond te leggen heb je aan 2 keepers nog niet genoeg.

0-4

HAHAHAHAHAHAAAAAAAAAA

posted by Anonymous Sjoerdo on 11:03 p.m.
 3:01 p.m.

Gentenaar en Majstorovic en ... en ...

Het zal wel weer wat beter gaan als Galasek er weer bij is.

posted by Blogger herman on 3:01 p.m.
 » Een reactie posten