<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het architectonisch onvermogen van de NS

Waarom lukt het de NS niet om fatsoenlijke stations te creeƫren? Bij de grotere stations snap ik dat er geld verdiend moet worden met winkeltjes, maar de meest patjepeeƫrige projectontwikkelaars zorgen nog voor meer architectonische eenheid in hun provinciestadswinkelparadijsjes. De NS slaagt er niet eens om prullenbakken in Amsterdam CS te plaatsen die aansluiten op de architectuur. Ze hebben gewoon het lelijke jaren tachtig standaardmodel overal opgehangen.

Over Amsterdam Sloterdijk of Utrecht CS heb ik het dan maar helemaal niet.

De kleinere stations zijn helemaal een ramp. Waar de parallel aan het treinspoor liggende ringlijnhaltes in Amsterdam minimaal zijn op een strak modernistische manier, daar straalt zelfs het station van het steenrijke Heemstede-Aerdenhout pure armoede uit met zijn scheef liggende stoeptegels en wachthokje met plastic stoeltjes.

Typisch is trouwens dat het bij een treinstation horend busstation altijd nog een paar graden erger is. Waar het treingedeelte tenminste nog op een deprimerende manier functioneel is, daar ben je als je de bus moet hebben veroordeeld tot minuten lang ronddwalen op een winderige asfaltvlakte waar streekbus 335 stopt naast stadsbus 8, terwijl stadsbus 7 heel ergens anders vandaan vertrekt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten