<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Vergaderhouding

Iets waarmee ik veel mensen tegen me in het harnas jaag is de manier waarop ik op mijn stoel zit tijdens besprekingen en vergaderingen. Die zou van desinteresse en minachting getuigen. Gapen, uitrekken en/of kauwgom kauwen schijnt helemaal not done te zijn. Zelf ben ik me nooit van enig kwaad bewust en bovendien doe ik ook altijd keurig actief mee met doordachte vragen en intelligente voorstellen. Dit in tegenstelling tot veel rechtop zittende, niet gapende mensen. Die zijn namelijk al hun aandacht kwijt aan het rechtop blijven zitten en gapen onderdrukken.

Alsof dat nog niet genoeg is, hier als extra bewijs van dat je met mijn vergaderstijl verder komt de manier waarop de heren Bush en Blair erbij zitten tijdens een belangrijke NAVO-vergadering:

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:48 p.m.

iets zegt me dat jij je er geen lor van aantrekt wanneer je iemand tegen je in het harnas jaagt :-)

posted by Blogger Vincent Romain on 11:48 p.m.
 12:54 a.m.

ga eens rechtop zitten, dat zei mijn moeder altijd al. ik heb het niet in de gaten maar op een of andere manier lig ik nog altijd in mijn stoel, waar dan ook.

posted by Blogger rizzx on 12:54 a.m.
 12:25 p.m.

ik at laatst een mueslibol tijdens college tot grote hilariteit van de omstanders..

*haalt schouders op.

posted by Blogger Ludo on 12:25 p.m.
 8:44 a.m.

Condoleezza gaat dus helemaal niks meekrijgen van deze vergadering?

posted by Blogger Koen on 8:44 a.m.
 » Een reactie posten