<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Citroën Maakt Weer Eens Een Citroën


« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:44 p.m.

Laat me raden ook een jeugd op de achterbank van een (lichtblauwe)Citroen Diane? :)

posted by Blogger OMC on 10:44 p.m.
 9:43 a.m.

iemand de nieuwe Skoda Yeti gezien?
extreem gaaf mini-jeepje.
:D

http://www.skoda-auto.com/

posted by Blogger Ludo on 9:43 a.m.
 5:51 p.m.

Nee, wij hadden altijd Renaults. En ook een hele tijd geen auto.

posted by Blogger Martijn on 5:51 p.m.
 9:44 a.m.

Ha Renault, de Vijand! :)

posted by Blogger OMC on 9:44 a.m.
 1:45 a.m.

De bovenkant van het achterwiel moet natuurlijk ook nog een beetje verstopt zijn onder de carrosserie, anders is het nog niet echt.

[Opels en Audi's]

posted by Blogger Koen on 1:45 a.m.
 3:28 p.m.

Wij hadden heel lang een Lada. En ondertussen zat ik wel op hockey. Pas later snapte ik hoe ontzettend grappig gezicht dat geweest moet zijn, met zijn allen in een Lada naar een uitwedstrijd. :)

posted by Anonymous Martijn Grooten on 3:28 p.m.
 12:32 p.m.

Koen heeft gelijk wat betreft dat verstopte achterwiel.

En Martijn: de Lada Niva, dé auto voor Siberië en omstreken, is onwijs cool

posted by Blogger Martijn on 12:32 p.m.
 5:09 p.m.

maar wij hadden er zo een (in het rood)

posted by Blogger martijn on 5:09 p.m.
 » Een reactie posten