<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Rinus Michels Stadion

Klinkt nu al vertrouwd. Het Rinus Michels Stadion is echt een plek om AC Milan eens met 3-1 weg te tikken. Of een bij -10 in een communistische bunker opgelopen schandelijke 1-0 uitnederlaag met een doelpuntje op zes, zeven recht te zetten. Amsterdam Arena is dan toch meer een naam waarbij je denkt aan vastgoedboys die in de VIP-ruimte met hun rug naar het plaggenveld duistere deals maken.

Maar maak er hoe dan ook geen Rinus Michels Arena van. Alsjeblieft.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:27 p.m.

Ja je hebt volkomen gelijk. Klinkt kloek. Helaas zal er wel een contractje bestaan waarin de naam Arena voor de komende 833 jaar vaststaat. :(

Beetje creativiteit in deze is geboden, San Siro heet toch ook Guiseppe Meazza als Inter er in speelt?

posted by Blogger OMC on 12:27 p.m.
 9:10 p.m.

Ik kan me herinneren dat ze in het begin Johan Cruijff Stadion al niet accepteerden. Nu vind ik een ijzeren naam en imago als Michels op één of andere manier toch beter passen dan het gladde en sierlijke wat bij Cruijff past, maar ik geef het weinig kans.

Misschien een roulatie systeem inderdaad, maar dan afhankelijk van de tegenstander; Italiaanse tegenstander "Het Van Basten Rijkaard Stadion", Spaans "Neeskens, Cruijff, Koeman Stadion", bij een Engelse wordt het wat lastig want ik kan me zmoeilijk indenken dat Hoekstra, Melchiot of Sibon angst inboezemen.

posted by Anonymous Sjoerd on 9:10 p.m.
 10:57 p.m.

Als het Rinus Michels stadion gaat heten weten we in elk geval zeker dat het nooit en te nummer naar Cruyff vernoemd zal worden. Ik ben dus voor.

posted by Blogger martijn on 10:57 p.m.
 » Een reactie posten