<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Niyazov Watch

Saparmurat Niyazov bevestigt dat zijn uitverkiezing tot Dictator van het Jaar meer dan terecht was. Waar tegenstrever Kim Jong-Il dit jaar nog helemaal niks van zich heeft laten horen, daar slaat Niyazov keihard toe met een decreet tot het laten sluiten van alle ziekenhuizen en bibliotheken buiten de hoofdstad Ashgabat. Wie ziek is komt daar maar naar toe en lezen doen ze toch niet op het platteland.

(Ook mooi: het feit dat de BBC een Turkmeense correspondent heeft. Wat zou Monica Whitlock misdaan hebben dat ze daar naartoe verbannen is? Maar goed, ze kan wel mooi skie├źn in het ijspaleis in de woestijn.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:43 p.m.

Turkmenbashi is mijn held!

Mogen ze al balleten daar? Was verboden omdat meneer het niet snapte.

posted by Blogger martijn on 11:43 p.m.
 11:03 a.m.

Zo hey, als je het in Kuifje leest, zou je denken "nou wel een beetje onrealistisch." :)

posted by Blogger OMC on 11:03 a.m.
 » Een reactie posten