<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Frances the Mule

Die nieuwe Mars Volta-plaat gaat over stomme Frances, niet Frances het muildier (of de muilezel, daar wil ik vanaf zijn.) Toch heb ik Frances the Mule vast in mijn kop zitten. En ik ben niet de enige (kijk maar hier onderaan.) In zulke gevallen is internet ideaal: niet meer dagenlang met een knagend gevoel in je kop; Francis the talking Mule is een soort Mr. Ed.

Maar misschien is het ook wel omdat The Mars Volta van die seksloze muziek met veel geblaat maakt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:33 p.m.

'l'via l'viaguesz' is ander hartstikke geil. echt waar.

posted by Blogger bas on 10:33 p.m.
 » Een reactie posten