<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

OscartijdTer ere van de Oscars in de NY Times een mooie fotoserie Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin van de acteurs die volgens diezelfde krant de beste prestaties leverden in 2004.

(De Oscars zelf interessen me trouwens nauwelijks. Ik heb weinig van de films gezien en de meesten lijken me saaie prestigeobjecten, specifiek bedoeld om de prijzen binnen te slepen.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:50 p.m.

als ze het is, dan vind ik kate winslett een ontzettend lekker wijf

posted by Blogger Vincent Romain on 10:50 p.m.
 6:38 p.m.

Het is Winslet, maar ze is natuurlijk een mooie vrouw, geen lekker wijf ;)

posted by Blogger Martijn on 6:38 p.m.
 » Een reactie posten