<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Hik

Afgelopen donderdag gebeurde het weer eens: bij een excursie van mijn werk kreeg ik in de bar een van mijn beruchte halfjaarlijks hikaanvallen. En niet zo'n beetje ook.

Dit tot groot vermaak van velen, die dachten dat alleen in strips mensen de hik krijgen van alcohol. Ook alle gebruikelijke adviezen werden weer van stal gehaald, inclusief enkele van een totaal gebrek aan acteertalent getuigende pogingen tot laten schrikken.

Als ervaren hikker kan ik meedelen dat geen van alle remedies helpen.

Ook wil er op wijzen dat het niet grappig is als iemand het gevoel heeft dat zijn luchtpijp zich naar buiten probeert te persen. Zeker niet als het een of twee uur aanhoudt.

Naar bed en hopen dat het snel overgaat is het enige wat resteert. En voornemen nooit zoveel meer te drinken (meestal houdt dat voornemen twee weken tot een maand stand.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:54 p.m.

Ik ken het gevoel.

posted by Blogger Marian on 4:54 p.m.
 5:10 p.m.

ter geruststelling (of niet) : het record staat geloof ik op een jaar of zestig

posted by Blogger martijn on 5:10 p.m.
 7:46 p.m.

Dat is echt iemand met een ijzeren wil tot leven. Na een jaar had ik toch wel om euthanasie gevraagd.

posted by Blogger Martijn on 7:46 p.m.
 » Een reactie posten