<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Waarom??? Daarom!!!

Hij loopt al erg lang, maar toch moet de aandacht er nog even op worden gevestigd: de meest achterlijke overheidscampagne ooit. In Rotterdam rijden trams rond met daarop de tekst 'Rotterdam MOET schoon, heel en veilig. Waarom??? Daarom!!!'Als trouwe linkse kerkganger vermoedde ik de hand van de Leefbaren achter deze briljante slogan. Inderdaad toont Ronald 'Baardmans' Sorensen (het zal je leraar maar zijn geweest...) zich in de Algemene Beschouwingen van de begroting van Rotterdam erg enthousiast over de slogan. Hij is dan natuurlijk ook buitengewoon multifunctioneel voor het moment dat Goede Dictator van Eerdmans er komt:

'De Goede Dictator MOET een groot paleis. Waarom??? Daarom!!!'
'Nederland MOET vreemdelingen vrij. Waarom??? Daarom!!!'
'Staatsvijanden MOETEN worden geëxecuteerd. Waarom??? Daarom!!!'
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten