<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Naturalisatietoets

Die inburgeringstoets, dat wordt echt nooit wat. Ik blijf het echt ontzettend dubbel vinden dat onder het motto van stoer beleid de grootste bak truttigheid en bevoogding die je maar kunt bedenken over immigranten wordt uitgestort. En ook vooral niet uitleggen hoe je een eigen bedrijf opricht of een huis koopt, maar wel hoe je je in het ziekenhuis aanmeldt en een uitkering aanvraagt.

Maar de IND gaat gewoon rustig op de bekende weg verder, tenminste als de voorbeeldopgaven voor de naturalisatietoets op hun website een goede indicatie zijn. De test bestaat uit twee onderdelen, 'De Nederlandse samenleving' en 'De Nederlandse taal'. Dat is de code voor 'De Nederlandse bureaucratie' en 'Ambtenaren Nederlands'. Typerend is de tekst voor het tekstverklaargedeelte bij het taalonderdeel:
Sportiviteit wordt toch beloond
Werknemers die de auto laten staan en ook het openbaar vervoer laten voor wat het is, worden voor hun inspanningen beloond: er komt een aftrekpost voor fietsers in het belastingstelsel.
Wie met de fiets naar zijn werk gaat mag straks €350 aftrekken.
De voorwaarden zijn dat men minstens drie keer per week op de fiets naar het werk gaat en dat de afstand meer dan tien kilometer is. De werkgever dient bovendien een verklaring af te geven waarin staat hoeveel kilometer de werknemer per fiets aflegt.

De toekomstige Nederlander wordt hier echt enthousiast gemaakt voor de Nederlandse taal in al zijn facetten.

Ronduit vreemd is ook vraag 2 van het samenlevingsdeel. Het goede antwoord is volgende de IND 'C', maar bij de twee woningbouwhuizen waar ik tot nu toe heb gewoond, heeft de verhuurder het aanvraagformulier voor me ingevuld en hoefde ik alleen maar een krabbel te zetten. Sowieso lijkt dit soort informatie die je een paar keer in je leven gebruikt niet echt relevant.

Je zou kunnen denken dat de mensen bij de IND zo verambtelijkt zijn dat ze alleen nog maar dit soort dingen kunnen verzinnen, in plaats van een stelling over bijvoorbeeld een sappig tekstje van Wolkers of de vraag of Johan Cruijff op de foto ja of nee buitenspel staat.

Maar misschien zit er wel een geheime agenda achter: de inburgeringstoets moet Nederland zo'n saai doodgereguleerd kutland laten lijken dat mensen er wel twee keer over nadenken voordat ze hier willen komen wonen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten