<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

"The coolest thing about being a mermaid would be wearing a seashell bra."


« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:47 p.m.

Mijn hemel. Ik dacht eerst dat het Kylie in Madonna ripp-off modus was. Maar nee hoor, daar gaat mijn droom van de nasaal pratende, verveelde filosofie studente Scarlett J. Bedankt Martijn. :)

posted by Blogger OMC on 2:47 p.m.
 4:51 p.m.

ware woorden, omar. pijnlijk ware woorden. hoe kun je nu betoverend blijven als je naast david hasselhoff staat?

posted by Blogger bas on 4:51 p.m.
 3:12 p.m.

Auw... Film moet film blijven, de magie mag niet doorbroken worden. Foto's van acteurs of actrices op rode lopers bij prijsuitreikingen, premières, het is hierom waarom ik daar een hekel aan heb. Als je in de Droomindustrie werkt (zo mag je film toch wel een beetje noemen), gedraag je er buiten dan ook naar :-) Teneinde dit soort desillusies te voorkomen.

posted by Blogger Gerard on 3:12 p.m.
 » Een reactie posten