<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Nepal voegt zich bij de moderne wereld. Nu Nederland nog.

Na 240 jaar schaft Nepal in april de monarchie af. De voornaamste politieke partijen hebben na maanden van crisis nu besloten dat Nepal een republiek gaat worden.


Een Wilderiaanse getoonzette kamervraag lijkt me hier op zijn plaats:

"Is de minister op de hoogte van het artikel op de NOS website van 24 december jl. 'Nepal schaft monarchie af'?

Zo ja, waarom kan een ontwikkelingsland als Nepal bewoond door een halve man en een yak wel overgaan op een fatsoenlijke staatsvorm, terwijl Nederland blijft volharden in een verouderd feodaal model, ooit opgelegd door een buitenlandse bezetter om een familielid aan een baantje te helpen?

Is de minister het met ons een dat Nederland hiermee overkomt als gekke Henkie?

Wanneer sturen we Bea met pensioen?"
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:14 p.m.

Het verschil is natuurlijk dat in Nepal de maoisten wél in de regering zitten.

posted by Anonymous Frank on 2:14 p.m.
 9:54 p.m.

eerst zal Alex Bea af moeten knallen en de hand aan zichzelf moeten slaan...

posted by Blogger Ludo on 9:54 p.m.
 » Een reactie posten