<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Spaarlampdruppel

De gemeente Rotterdam geeft me twee spaarlampen (ik heb ze nog niet, trouwens.)

Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik er van vind. Wel is het jammer dat het een 8 en 12 Watt lamp zijn. Rotterdam als modernistisch bolwerk - thuishaven van Rem Koolhaas! - zou niet van die oud-Hollandse schemerlampen moet verspreiden. 18 Watt moet het zijn, minimaal. Licht, lucht en ruimte!

Verder wil ik niet in de klassieke denkfout trappen van 'omdat het ergens ander een nog veel grotere rotzooi is, kunnen wij gewoon doorgaan met troep maken', maar als ik deze grafiek van de CO2-uitstoot door de jaren heen zie, ben ik bang dat zelfs 300.000 spaarlampen Rotterdam niet gaan behoeden voor het wassende water van de Noordzee:

(via)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten