<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Oh boy, the honey man is here!

Future of the Left maakte met Curses! de plaat van het jaar, maar ondanks hun geweldige sarcastische humor zijn ze niet verantwoordelijk voor het meest opbeurende nummer van 2007. Dat komt op naam van The Brian Setzer Orchestra.

'Honey Man' is een bewerking van 'De Vlucht van de Hommel', wat sowieso al een erg vrolijk stuk muziek is. Maar de briljante zet van Setzer en arrangeur Frank Comstock is het dameskoortje en zijn flauwe "Is that a gun in your pocket" jarenvijftigondeugendheid. The Pipettes zijn er ook groot mee geworden, maar zo onweerstaanbaar melig als in 'Honey Man' lukt het ze niet (vaak vind ik ze zelfs iets te geforceerd.)

Setzer doet zijn grandioze gitaarkunsten er dan nog als gratis bonus bij.(Dit is tevens een testcase voor mp3's via Imeem.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten