<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

HebbedingLet op de bovenstaande foto van de LP-versie van Witchcrafts The Alchemist vooral op de kleur. En kijk dan nu eens hier.

25 exemplaren, waarvan 10 voor de verkoop! Daar maakt mijn consumeritische-rockistische 'hoe exclusiever, hoe beter' hart toch een sprongetje van.

Wat het nog mooier maakt, is dat ik, in tegenstelling tot bepaalde andere mensen, geen list en bedrog met zielige kleine nichtjes gebruikt heb om de plaat in mijn bezit te krijgen. Gewoon puur toeval dat ik net op de site keek toen ze hem er net op had gezet. Ik vond het wel typische dat ik nog voor blauw kon kiezen, maar ik dacht dat dat een programmeerfout was.

Nou natuurlijk ingepakken, in de kast zetten en nooit meer aankomen, zodat ik hem binnenkort, na de onvermijdelijk doorbraak van Witchcraft voor veel euro's op eBay kan verkopen. Nah, luisteren is toch leuker, vooral omdat het een wreed kontschoppend plaat is. Dus daarom:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:50 p.m.

Hoe gaaf, vooral ook in combinatie met die roze print op het label... Maareh, was jij eigenlijk niet van de CD gestapo ;)

posted by Blogger Hiram on 3:50 p.m.
 6:09 p.m.

De print is rood, het rozige ligt puur aan de kwaliteit van de camera in mijn mobieltje.

Verder kan ik je gerust stellen: ik heb ook de CD gekocht voor de handigheid.

posted by Blogger Martijn on 6:09 p.m.
 » Een reactie posten