<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Zelfpromotie

Donderdag 13 december a.s. ben ik als een van de co-presentatoren van 'De 21' te horen op 3voor12 webradio.

Luistert allen om de beste 21 platen volgens KindaMuzik en 3voor12 te horen aangevuld met mijn zo mogelijk nog muzikalere sonore stemgeluid.

Update 13/12:
En het is online!
De lijst met mooie plaatjes erbij vind je hier en om de uitzending te beluisteren klik je hier voor uur 1 en hier voor uur 2.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:13 p.m.

Maf, je klinkt veel nasaler dan in het echt...hebben ze niet van die Adam Curry/Van Inkel basboosters bij de VPRO?

die funk waar het over hebt (a la Led Zep) = boogie. ;)

posted by Blogger OMC on 2:13 p.m.
 7:09 p.m.

Kijk, dat was dus het woord dat ik niet kon vinden. Het is nogal een zenuwengedoe, dat radio maken. Best moeilijk. Later kwam ik gelukkig wat beter op gang.

posted by Blogger Martijn on 7:09 p.m.
 11:13 p.m.

Later kwam ik gelukkig wat beter op gang.

ok, dan zal ik binnenkort verder luisteren, bij Gui Borrato moest ik toch weer afhaken. :(

posted by Blogger OMC on 11:13 p.m.
 » Een reactie posten