<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Afscheid van de Emopornograaf

Aan al het mooie komt een einde en dus moeten we helaas afscheid nemen van het weblog van emopornograaf Leon de Winter. De hysterieboog kan zelfs bij Leon blijkbaar niet altijd gespannen staan.

Als schrale troost kan dienen dat Leon Likud in zijn laatste column alle remmen nog één keer helemaal los gooit.

Dan vertrekt hij uit dit land van 'culturele euthanasie' en gaat hij naar Californië,
"Vanwege het Licht. Het mooiste licht dat we kennen. Het licht waarin we vaak zorgeloos zijn en ons vol geestdrift op boekprojecten en andere dromen storten. Waarin we, naakt en onvoorwaardelijk, ons aan schoonheid durven uit te leveren. Waarin onze dochter op twee beentjes heeft leren lopen en onze zoon met zijn eerste rugzak naar zijn eerste school is gestapt. Waarin we ons altijd veilig voelen."

Moeten we Leon niet een exemplaar van Less than Zero opsturen?

(Via de Leon-watchers van Panzerfaust, bedenkers van de term 'emopornograaf' en verantwoordelijk voor vondsten als Leon als voetbalcommentator en Leons Hyves-krabbel aan Ayaan.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:38 p.m.

Dramaqueen. :) Wel balen voor ons nietwaar Martijn? Wat moeten we nou zonder L.Likud?

Alhoewel,

"En ik heb dus besloten, o paradox, om voorlopig mijn columnisten- en bloggerswerk te staken."

dat 'voorlopig' neem ik met een korrel zout uit de Dode Zee.

posted by Blogger OMC on 4:38 p.m.
 » Een reactie posten