<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Dit moet hem dan maar worden...

  1. Future of the Left – Curses
  2. Kiss the Anus of a Black Cat - An Interlude to the Outermost
  3. Grinderman – Grinderman
  4. Dillinger Escape Plan – Ire Works
  5. Every Time I Die - The Big Dirty
  6. Terror Visions - World of Shit
  7. Lightning Dust - Lightning Dust
  8. Dollhouse - Royal Rendez-Vous
  9. Black Francis - Bluefinger
  10. Earthless - Rhythms from a Cosmic Sky
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:27 p.m.

Toevallig gisteren voor 't eerst Curses beluisterd en inderdaad, na het enigzins underwhelming concert vorige week, blies 'ie me onverwacht hard van de sokken. En nog consistenter dan welke Mclusky ook (zo op 't eerste gehoor dan). Moet ik trouwens alsnog naar Ire Works gaan luisteren als ik Miss Machine niet geweldig vond?

posted by Blogger Hiram on 11:27 p.m.
 10:50 a.m.

Dat ligt eraan waarom je Miss Machine niet geweldig vond. Vond je het een sellout naar Calculating Infinity: dan zeker niet luisteren.
Vond je het nog niet iets te veel gefreak: dan wel luisteren.
Vond je het nog veel te veel gefreak: dan niet luisteren.
Vond je het te veel op Faith No More lijken: dan niet luisteren.
Vond je het niet genoeg op Faith No More lijken: dan wel luisteren.

posted by Blogger Martijn on 10:50 a.m.
 7:00 p.m.

er is overlap in onze lijstjes! zou je nooit hebben geraden, hè? welke plaat denk je dat 't is?

posted by Anonymous theo on 7:00 p.m.
 8:07 p.m.

KtAoaBC?

posted by Blogger Martijn on 8:07 p.m.
 2:22 p.m.

ik moet ktaoabc nog gaan proberen, maar ik heb verder ook één overlap. future of the left vind ik heel lekker, maar net niet aansluitend bij mijn smaak. mclusky heb ik trouwens nooit gehoord. dillinger escape plan word ik tegenwoordig eigenlijk alleen maar moe van. doe toch es rustig, mannekes, denk ik dan.

posted by Blogger bas on 2:22 p.m.
 3:14 p.m.

precies. die ja!

posted by Blogger theodore on 3:14 p.m.
 » Een reactie posten