<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Winamp Remote FTW!

Mooi snufje in de nieuwe versie van Winamp: Winamp Remote. Je laat je computer thuis aan en je kan op je werk, of daar dan ook ter wereld waar je internet hebt, naar je mp3-collectie luisteren. In principe zelfs op je mobieltje, maar gezien de kosten lijkt me dat niet verstandig.

Eerder kon dat ook al wel, maar dat was gedoe. Dit programma is heel simpel te installeren en gebruiken. [geek modus]Volgens mij gaat de stream zelfs via HTTP over poort 80, zodat het ook op de wat strengere bedrijfsnetwerken moet lukken.[/geek modus].

Het werkt perfect hier op het werk. Een beetje traag met bufferen en wisselen van nummer, maar dan heb ik een stottervrije stream.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:33 p.m.

Wow. Dat is eigenlijk een heel simpel slim idee. Bestond daar nog geen open source-linux variant ofzo van? En poort 80: ik zou inderdaad niet weten waarom dat niet zou lukken.

posted by Blogger martijn on 10:33 p.m.
 1:17 p.m.

Dat ga ik eens proberen. Het suffe van die nieuwe Winamp is weer dat ze bij de overstap naar music-id vergeten zijn dat je cd-informatie ook door een vuurmuur heen op zou willen kunnen halen.

posted by Blogger Storm on 1:17 p.m.
 » Een reactie posten