<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Paolo Bettini - Verdediger van de Rechtsstaat


Zo doe je dat. Susanne Eisenmann wilde Paolo Bettini op de brandstapel zetten, maar gelukkig weigerde de Duitse rechter mee te werken aan de heksenjacht van deze nazaat van Heinrich Kramer, wat Bettini de kans gaf op de indrukwekkende wijze zijn wereldtitel te prolongeren.
Ook in het wielrennen zijn mensen zijn onschuldig totdat hun schuld bewezen is en dienen hysterische verspreiders van ongefundeerde roddel en achterklap bestreden te worden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:09 p.m.

Helemaal mee eens.

Het was trouwens een fantastische wielermiddag zeg!

posted by Blogger herman on 11:09 p.m.
 » Een reactie posten