<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Wes Andersons Stiff Upper Lip


Dit lijkt wel een dialoog uit een Wes Anderson film: het is licht absurdistisch, nogal stoned en oppervlakkig gezien oppervlakkig, maar daaronder gebeurt van alles tegelijk.

Net als in Andersons films is wat oppervlakkig lijkt namelijk de onmacht en/of onwil verbaal direct te communiceren en dan vooral vanuit een soort stiff upper lip-mentaliteit. Ondertussen worden er dan wel allerlei subtiele signalen afgegeven. Dat zit ook in The Life Aquatic, wat voor mij dan ook niet het plaatjesboek is waar veel mensen het voor houden. Voor mij staat zelfs de performance van Bill Murray (meer nog dan Wilson de perfecte Anderson acteur, hoewel ik ook Hugh Laurie graag eens in een van zijn films zou willen zien) in die film qua subtiliteit en diepgang op gelijke hoogte met die in het veel bejubelde Lost in Translation. En dan krijg je er dus nog de briljante art direction bij ook.

Wanneer komt Darjeeling Express eigenlijk uit in Nederland?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:30 a.m.

ja een vreemd soort treurigheid..

maarreh release alhier 28 February 2008.

posted by Blogger Ludo on 11:30 a.m.
 11:30 a.m.

je vraagt je af of dit opgenomen is voor of na zijn zelfmoordpoging ook.. al was Wilson wel weer opgelapt voor de Amerikaanse premiere in oktober.

posted by Blogger Ludo on 11:30 a.m.
 12:14 p.m.

Dit is het eerste interview van Wilson na zijn zelfmoordpoging.

posted by Blogger Martijn on 12:14 p.m.
 5:13 p.m.

Wist dat niet van die zelfmoordpoging maar hij ziet er idd nog verdwaasder uit dan normaal.

posted by Blogger OMC on 5:13 p.m.
 » Een reactie posten