<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Prinsje Likud en het Ambitieuze Gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg

Nog even over Jami: emopornograaf Prinsje Likud een punt heeft als hij klaagt dat J.A.A. van Doorn in Trouw over de schreef gaat als hij schrijft dat
"hij [Jami] niet alleen zijn slachtofferschap, door grove beledigingen van de islam, heeft uitgelokt maar zelfs heeft verzonnen."

Uitgelokt slachtofferschap bestaat niet buiten masochistische kringen en Jami heeft ook niets verzonnen, hoewel Van Doorn wel een punt heeft over tegenstrijdige verklaringen.

Gelukkig gaat Prinsje Likud vervolgens ouderwetsch los, zodat we hem slechts hoeven te blijven volgen vanwege de afstotende schoonheid van zijn steeds groteskere hyperbolen.

Volgens Prinsje Likud impliceert Van Doorn dat Jami zichzelf tussen de matpartij en het arriveren van de politie zichzelf heeft verwond en. Hij gooit er in zijn bekende hysterische stijl dan nog een lekkere Godwin tegenaan:
"Wat zal hij het betreuren dat er geen kantoortje in zijn buurt is van de Nationaal-Salafistische Beweging. Wat had Van Doorn daar graag Jami aangegeven en zijn zeveneneenhalve gulden opgestreken"

Ik heb Van Doorns stuk meerdere malen doorgelezen en ik zie het er niet staan. Dit staat er wel:
"Het is dan ook zaak zorgvuldig te werk te gaan. De verdachtmakingen die nu in de pers circuleren moeten nader worden gestaafd. Het ligt op de weg van journalisten om met Jami en zijn vriendin contact te zoeken en te proberen de gang van zaken zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen."

Dat is toch iets heel anders.

Verderop blaast Prinsje Likud:
"De grote schrijver W.F. Hermans heeft meer dan eens het katholieke volksdeel beledigd. Toen kon links Nederland niets bedenken om hem de mond te snoeren, in tegendeel, men vond het heerlijk wat hij deed. Maar wanneer een ex-moslim de Profeet een crimineel noemt dan is links Nederland er als de kippen bij om de boodschapper van de nare boodschap verbaal op te hangen, te intimideren, te belasteren met onzin en verzinsels."


Nu draait De Winter de zaken om. W.F. Hermans had namelijk heel wat te stellen met links Nederland. De gemeenteraad (lees: de PvdA-fractie) van Amsterdam heeft hem zelfs officieel persona non grata verklaard in die stad. Daar heeft de opperpapperennathouder zelfs nog postuum zijn verontschuldigingen voor uitgesproken.

Het belangrijkste is echter dat Hermans zijn uitspraken altijd op persoonlijke titel deed. Dat mag Jami ook van iedereen, zelfs van het verfoeide 'links Nederland', alleen weigert Wouter Bos Jami's persoonlijke theologische queeste tot officieel PvdA-beleid te maken.

De SGP en de PVV zullen een mening hebben over Mohammed, de PvdA heeft die als seculiere partij niet en kan daarom Jami niet steunen in zijn visie dat de man een crimineel was, zoals het ambitieuze gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg wel eist.

Ergens in Prinsje Likuds stuk valt ook de naam Maarten 't Hart. Dat is een betere vergelijking dan Hermans. 'T Hart was immers actief voor de Partij voor de Dieren, tot hij zich begon te ergeren aan de religieuze idee├źn van de fractievoorzitter Marianne Thieme, met name over evolutie. Thieme deed doen precies hetzelfde wat Bos nu doet: ze zei dat de PvdD een seculiere partij is, die geen standpunt heeft over de evolutie.

Voor zover ik kan nagaan heeft Prinsje Likud bij die affaire nooit een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor Maarten 't Hart en tegen de verderfelijke, linkse Partij voor de Dieren. En dat terwijl Thieme niet alleen de achterlijke godsdienst faciliteert, ze maakt er zelfs deel van uit.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:28 a.m.

Aaaaaaaaaaaaaarlghhh, die video O_o Uiteindelijk mondde het ook nog uit in een anti-climax, ik had hem helemaal afgekeken omdat ik verwachtte dat zijn mentale geluksfoto op het einde bruut verstoord zou worden door een eekhoorn die met zijn tandjes een hakenkruis in een boombast aan het knagen was.

posted by Anonymous Sjoerdo on 2:28 a.m.
 » Een reactie posten