<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Psychologische Oorlogvoering van de NS

Al opgevallen dat de NS niet meer omroept "De trein naar Lutjebroek van 16:34 heeft tien minuten vertraging" maar "De trein naar Lutjebroek arriveert over 10 minuten op spoor 8"? Zo lijkt het geen melding meer van een probleem, maar een stukje service naar de klant toe.

Ook heb ik sterk de indruk dat ze de vertraging aan de ruime kant inschatten. Normaal zou je geïrriteerd zijn dat je trein 10 minuten vertraging heeft, nu ben je blij dat het 'maar' 10 minuten is, in plaats van de eerst aangekondigde 15.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:58 p.m.

Dat doen ze toch al heel lang zo? Biedt de voorgeprogrammeerde stem ook zijn/haar excuses aan? Daar moet je ook niet langer dan twee seconden over nadenken voor je dat heel raar vindt.

Hier zijn ze nog niet zo 'klantvriendelijk' overigens. D'r staan gerust vijf treinen binnen twee minuten op hetzelfde spoor gepland, omdat het systeem niet snapt dat als de eerste treinen vertraging hebben, dat de volgende dat dan automatisch ook hebben.

posted by Blogger Martijn on 5:58 p.m.
 3:00 p.m.

Ik denk dat u gelijk hebt. Ik proef echter uit de toon van uw stukje, dat u het niet echt met deze ontwikkeling eens bent. U bent van mening dat het volksverlakking is, dat u voor de gek gehouden wordt. En dat is nooit leuk, om erachter te komen dat je voor de gek gehouden wordt. Echter, het zou me niks verbazen als de meeste mensen deze subtiele verandering van tactiek niet opmerken en daadwerkelijk met minder ergenis op hun verlate trein wachten dan vroeger. En dat valt toe te juichen.

posted by Anonymous Max J. Molovich on 3:00 p.m.
 » Een reactie posten