<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Grens

Rasmussen ontslagen (toch al geen fan) en Moreni betrapt (who the fuck is Moreni?): het doet me niks. Ik blijf wielrenfan en dus de Tour volgen (hoewel het belang van de Tour wel overdreven wordt. Parijs-Roubaix in de striemende regen, dat is pas een wedstrijd.)

"Maar Scientist of the Invisible, waar ligt dan je grens? Wanneer stop jij met tegen beter weten in het wielrennen te volgen?"

Heel simpel. Er is een duidelijke grens. Ik kan bijna alles accepteren, maar niet dat Leipie Leipheimer de Tour wint. Mocht het zover komen, dan haak ik definitief af.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:09 a.m.

Leipie én Evans, Evans dat trek ik ook niet.

posted by Anonymous sjoerd on 11:09 a.m.
 1:28 p.m.

eens. hoewel ik ook geen contador wil zien, want als er dan toch grote schoonmaak gehouden moet worden, dan hij er ook uit.

posted by Blogger bas on 1:28 p.m.
 » Een reactie posten