<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Ehsan Jami, Best een Vervelend Mannetje

Die Ehsan Jami, dat is eigenlijk best een vervelend mannetje.

Hij is gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg. Dan bevind je je weliswaar ergens in de diepste krochten van de PvdA-hierarchie, maar op je 22e is het toch niet slecht. Maar het kan altijd sneller.

Dus richt Jami een comité voor ex-moslims op. Of tenminste, hij zegt dat hij het gaat oprichten, want het hele ding is er nog steeds niet, hoewel Jami bijna dagelijks op tv en radio is. Want publicitair is het niet-bestaande comité zeker een succes. Dit mede dankzij wat fijne lompe quotes over de profeet (vzbxrglh) die Jami uit de losse pols rondstrooit.

Jami loopt vervolgens tegen de vuisten van een stel polder-Osama's op. Vervelend.

Nu vindt Jami zichzelf ontzettend zielig, een ware martelaar voor de goede zaak. Op hoge poten gaat hij allemaal eisen stellen bij Wouter Bos. Bos ziet het gemeenteraadslid uit Leidschendam-Voorburg aankomen en denkt: "Vet niet!" Hij zit namelijk in de ministerraad tussen Rouvout en Plasterk in en heeft inmiddels zijn buik dus meer dan vol van theologische scherpslijperij. Dus hij zegt tegen Jami dat zijn praatclubje over de historische en theologische waarde van de profeet (gjtpvzb) hardstikke leuk is voor als hobby erbij, maar dat ze zich bij de PvdA toch echt met politiek bezig houden.

Komt de club van Leon Likud natuurlijk meteen weer roepen dat typische PvdA-draaikonterij is, dat Bos wil pacificeren en dat hij Jami heeft laten vallen. Dat laatste is dus pure onzin; voor Bos is het nog steeds Jami en PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg for the win!

Verder zal Jami ook wel niet komen, want Bos is net als ik een trouwe lezer van het weblog Panzerfaust en dat heeft een document op weten te duikelen dat dusdanig schadelijk is voor Jami's carrière dat de grote media er tot nu toe uit piëteit over hebben gezwegen.

Verder moet Jami trouwens met zijn poten van de profeet (fxitda) afblijven. De man is een held. Je eigen geloof verzinnen en dat de mensen er dan nog intuinen ook, daar moet je respect voor hebben.
"Allah kwam tot mij in een droom en Hij zei: 'Alle lekker wijven voor de profeet!' Dus breng Uw dochters maar hierheen, hoe jonger, hoe beter."
"Allah sprak tot mij in een visioen. Elke arbeider moet 10% van zijn loon aan het geloof geven. Ik kan wisselen."
"Ja, ik zei vorige week dat je dat niet mocht eten. Maar vanacht kwam Allah tot me en zei dat als ik het niet zou eten, er een groot kwaad zou geschieden."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:02 p.m.

heheh...is dat document echt?

posted by Blogger OMC on 9:02 p.m.
 5:10 p.m.

Yep

posted by Blogger Martijn on 5:10 p.m.
 » Een reactie posten