<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Voetballen met Louis

"Louis van Gaal heeft het zelf voetballen een jaar of vijftien geleden afgezworen. Twaalf jaar geleden kwam de oud-prof van Ajax, FC Antwerp, Telstar, Sparta en AZ nog één keer in actie tijdens een wedstrijd tussen ouders en trainers op Voorland, het jeugdcomplex van Ajax. Direct kreeg de huidige trainer van AZ de bevestiging dat hij er goed aan had gedaan zelf niet meer te spelen. "Ik heb me alleen maar lopen irriteren (sic)," zegt Van Gaal op het terras van de Amsterdamse golfclub Amstelborgh. "Al die gasten op leeftijd dachten dat ze nog van alles met een bal konden. Ze moesten dat zo nodig laten zien, maar als ze balverlies leden deden ze niets. Dus moest ik steeds maar rennen om fouten van anderen te herstellen. Want ik ben een winnaar. Ook zo'n wedstrijd wil ik winnen.""

Mooi interview in het NRC van zaterdag met Van Gaal. Je ziet het voor je: eenentwintig bierbuikende mannen van middelbare leeftijd die een beetje lol aan het trappen zijn en de bink uithangen en Louis van Gaal die daar schuimbekkende en met stoom uit zijn oren tussendoor rent, zijn medespelers attenderend op het belang van goed positiespel en mééverdedigen.
Ook een mooi moment om deze klassieker weer eens uit YouTube te trekken:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:33 p.m.

D'r was ooit een of ander TV programma die Van Gaal en Van Hanegem een niet bijzonder getalenteerde jeugdploeg lieten coachen. Terwijl Van Hanegems zijn commentaar beperkte tot "Je moet harder lopen, joh, anders krijg je het koud" ging Van Gaal ook ueberfanatiek die gozertjes uitleggen wat ze allemaal verkeerd deden...

Ik vond het verdorie bijna leuk dat Aj*x de beker won...

posted by Blogger Martijn on 4:33 p.m.
 4:33 p.m.

(De grammatica in de eerste zin is onbewust een beetje door Van Hanegem beinvloed...)

posted by Blogger Martijn on 4:33 p.m.
 5:10 p.m.

Ik denk dat Louis van Gaal als jeudtrainer wel gedefinieerd mag worden als "cruel and unusual punishment for children".

posted by Blogger Martijn on 5:10 p.m.
 » Een reactie posten