<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Terugkeer van de Zweetmeesters

Mijn favoriete bandje is toch wel Sweatmaster uit Turku, Finland. In Nederland zijn ze niet zo bekend, dus sporadisch check ik de website om op de hoogte te blijven van de stand van zaken rond dit trio. Deze keer was er goed nieuws:

Op MySpace staan twee nummers en die zijn van het vertrouwde 'hoe simpeler de groove, hoe leuker het wordt' niveau. Na de veel te gelikte nieuwe platen van Maxïmo Park en LCD Soundsystem is dat een hele opluchting.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:30 p.m.

De nieuwe zweetmeester is al uit!? Dank je voor de tip, was anders volledig langs me heengegaan.

posted by Anonymous JJ on 8:30 p.m.
 » Een reactie posten