<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Spain: 0 Points

Volgens naranjito de beste songfestivalinzending ooit en ik ben geneigd het met hem eens te zijn.
Remedios Amaya - Quien Maneja Mi Barca?

Score: 0 punten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:59 p.m.

ik ben dan weer geneigd om jullie beiden goed gek te verklaren :-)

posted by Blogger Fire in the Mind on 1:59 p.m.
 6:25 p.m.

Zet jij nou maar een lekker saai proghouse plaatje van Trentemøller op.

posted by Blogger Martijn on 6:25 p.m.
 8:41 p.m.

ik ben dan weer geneigd het eens te zijn met die omschrijving van trentemøller :-)

hoe kom je er in godsnaam bij dat ik trentemøller goed zou vinden?

posted by Blogger Fire in the Mind on 8:41 p.m.
 8:55 p.m.

Ik ben in de war met die kosmische disco Noor, prins nogwat. Ook van die saaie beschaafde muziek.

posted by Blogger Martijn on 8:55 p.m.
 » Een reactie posten